ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ดาวน์โหลดเอกสารโรงพยาบาล

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 2559

17

รายงานการประชุมการวางระบบควบคุมภายใน 2559

19

รายงานผลการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2559

18

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2559

14

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 2559

15

รายงานกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2559

19

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2559

16

แผนปฏิบัติงานคปสอ.สว่างแดนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2559

18

ผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2559

18

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2559

16

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 2559

18

ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2559

18

ประกาศแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 2559

19

ประกาศเจตจำนงสุจริต 2563 2559

21

แบบรายงานความเสี่ยงมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ 2559

21